Admin

Reactie GroenLinks op kadernota 2022-2025: bibliotheek openhouden, zo nodig OZB verhogen

Reactie van de fractie van GroenLinks Heumen op de kadernota 2022-2025, Ineke Gijsenbergh, fractievoorzitter GroenLinks Heumen, juli 2021

Op 8 juli werd de kadernota 2022-2025 besproken in de Raad. Ook dit jaar stonden er weer forse bezuinigingen ingeboekt. Wij maken ons vanuit GroenLinks grote zorgen over de vitaliteit van onze gemeente, als de bezuinigingen op ondermeer duurzaamheid, bibliotheek, digitaal platform, NME en milieustraat allemaal doorgaan. Wat de laatste twee betreft, is nog tijdens de begrotingsbehandeling in november besloten om hier niet op te bezuinigingen! D.m.v. een motie is de subsidie voor 2022 alsnog gegarandeerd.

Wat de bibliotheek betreft, blijkt uit het doelmatigheidsonderzoek dat deze zeer doelmatig functioneert, maar onvoldoende aan een aantal functies toekomt, als gevolg van eerdere bezuinigingen. Bij een nog verdere versobering kan de bibliotheek niet meer aan de wettelijke vereisten voor certificering voldoen en zal ze moeten sluiten! Voor GroenLinks betekent dit dat je de bibliotheek juist zou moeten helpen om WEL om bepaalde functies te voldoen. Maar het college redeneert anders. De bezuiniging moet doorgaan en dus wordt, in het kader van ‘meer kwaliteit voor minder geld’, op zoek gegaan naar goedkopere alternatieven! Zo krijgt iedere basisschool een eigen bibliotheek en komen er lees- en ontmoetingspunten; een professionele bibliothecaris en een bibliotheeklocatie zijn dan niet meer nodig! Continue reading

Een groene december

December 2020 ging voorbij zonder sneeuw, ijspret of schaatsplezier. En als we kijken naar de politieke agenda van deze maand zou je óók voor de politiek kunnen zeggen: december kleurde groen.

Op 2 en 3 december waren er twee opeenvolgende beeldvormende vergadering over de Omgevingsvisie Heumen. Vlak voor Sinterklaas spraken we over onze verlanglijsten (!) voor een goede toekomstbestendige fysieke leefomgeving van Heumen. Twee zinvolle en boeiende ontmoetingen tussen stakeholders en raads- en commissieleden , waarbij ook de bijeen gebrachte informatie van inwoners meegenomen werd . Vijf thema’s werden besproken waarbij de kwaliteiten, ambities en opgaven met betrekking tot die toekomst besproken werden. Deze gesprekken krijgen in 2021 een vervolg in het vaststellen van het Koersdocument; met behulp van Koersdocument wordt vervolgens in 2021 de Omgevingsvisie opgesteld.

In die gesprekken viel het woord GROEN vaak. Onder stakeholders leeft er veel ‘groen gedachtengoed en goodwill’. Klimaat, landbouw, natuurontwikkeling, energie, wonen en bouwen kunnen niet zonder een verbinding met het open houden van het landschap en de natuur, kunnen niet zonder duurzaamheid. Continue reading

GroenLinks stemt niet in met meerjarenbegroting 2021-2024: liever de bibliotheek openhouden dan de OZB blijven ontzien!

Op 5 en 9 november vond in de Raad van Heumen de begrotingsbehandeling plaats. GroenLinks heeft niet ingestemd met de begroting, vanwege de te grote aanslag op sociale en culturele voorzieningen en op duurzaamheid.

Er wordt €60.000 per jaar bezuinigd op de transformatieagenda. Onverantwoord volgens GroenLinks! Onlangs werd nog benadrukt dat de dorpsverbinders, participatiecoach, jongerencoach, maatjesprojecten, gezinsondersteuning, e.d. hun vruchten afwerpen! Merkwaardig is, dat ook alvast een besparing op dure zorg ingeboekt is, omdat investeren in preventie bespaart op dure intensieve hulp. Terwijl er dus juist minder geïnvesteerd wordt in preventie! GroenLinks heeft in een amendement voorgesteld om de bezuiniging teniet te doen door een korting op de wethoudersformatie (vanaf april 2022) en op het evenementenbeleid. Met corona is er toch al minder mogelijk, denk aan de sinterklaasintocht, de nieuwjaarsreceptie, carnaval, etcetera. Bovendien, een feestje is leuk, maar als het erop aankomt, kiezen wij liever voor een goed sociaal beleid.

Continue reading

Denkt u mee wat voor samenleving we willen zijn in 2030 in Heumen?

Er wordt hard gewerkt aan een nieuwe strategische visie van de Gemeente Heumen voor de periode tot 2030. De belangrijkste vraag die hier voorligt is “Wat voor samenleving willen we zijn in 2030?” Alle politieke partijen zijn hierbij betrokken, en van elke partij is er een vertegenwoordiger die zitting heeft in de klankbordgroep. Naast deze vertegenwoordigers praat uiteraard ook het MT van de gemeente mee en zijn er een aantal kernpartners betrokken, zoals onder andere Oosterpoort, Waterschap en de gemeente Nijmegen.

Eind augustus zullen ook de inwoners van de gemeente Heumen gevraagd worden om input te leveren voor deze nieuwe strategische visie. Dit zal gaan middels een enquête die uitgezet zal worden via heumenpraatmee.nl. Met dit platform wil de gemeente het voor inwoners makkelijker maken om mee te praten over beleid en projecten uit de gemeente. 

GroenLinks Heumen roept iedereen binnen onze mooie gemeente die mee wil denken op om zich hierbij aan te sluiten. Meld je aan bij dit platform; Het biedt iedereen de mogelijkheid om over verschillende projecten / onderwerpen input te geven en ideeën in te brengen. Uiteraard vertegenwoordigen wij als (steun)fractie onze leden en het groen-linkse gedachtegoed in de raad en diverse commissies en in dit geval ook in de klankbordgroep. Echter, het zou mooi zijn als onze inwoners ook massaal via het digitale platform hun stem laten horen! Zodat de nieuwe strategische visie van ons allemaal wordt.

Onze fractie
Nieuwsbrief

Zoek uw onderwerp