Uit de raad

Een groene december

December 2020 ging voorbij zonder sneeuw, ijspret of schaatsplezier. En als we kijken naar de politieke agenda van deze maand zou je óók voor de politiek kunnen zeggen: december kleurde groen.

Op 2 en 3 december waren er twee opeenvolgende beeldvormende vergadering over de Omgevingsvisie Heumen. Vlak voor Sinterklaas spraken we over onze verlanglijsten (!) voor een goede toekomstbestendige fysieke leefomgeving van Heumen. Twee zinvolle en boeiende ontmoetingen tussen stakeholders en raads- en commissieleden , waarbij ook de bijeen gebrachte informatie van inwoners meegenomen werd . Vijf thema’s werden besproken waarbij de kwaliteiten, ambities en opgaven met betrekking tot die toekomst besproken werden. Deze gesprekken krijgen in 2021 een vervolg in het vaststellen van het Koersdocument; met behulp van Koersdocument wordt vervolgens in 2021 de Omgevingsvisie opgesteld.

In die gesprekken viel het woord GROEN vaak. Onder stakeholders leeft er veel ‘groen gedachtengoed en goodwill’. Klimaat, landbouw, natuurontwikkeling, energie, wonen en bouwen kunnen niet zonder een verbinding met het open houden van het landschap en de natuur, kunnen niet zonder duurzaamheid. Continue reading

GroenLinks stemt niet in met meerjarenbegroting 2021-2024: liever de bibliotheek openhouden dan de OZB blijven ontzien!

Op 5 en 9 november vond in de Raad van Heumen de begrotingsbehandeling plaats. GroenLinks heeft niet ingestemd met de begroting, vanwege de te grote aanslag op sociale en culturele voorzieningen en op duurzaamheid.

Er wordt €60.000 per jaar bezuinigd op de transformatieagenda. Onverantwoord volgens GroenLinks! Onlangs werd nog benadrukt dat de dorpsverbinders, participatiecoach, jongerencoach, maatjesprojecten, gezinsondersteuning, e.d. hun vruchten afwerpen! Merkwaardig is, dat ook alvast een besparing op dure zorg ingeboekt is, omdat investeren in preventie bespaart op dure intensieve hulp. Terwijl er dus juist minder geïnvesteerd wordt in preventie! GroenLinks heeft in een amendement voorgesteld om de bezuiniging teniet te doen door een korting op de wethoudersformatie (vanaf april 2022) en op het evenementenbeleid. Met corona is er toch al minder mogelijk, denk aan de sinterklaasintocht, de nieuwjaarsreceptie, carnaval, etcetera. Bovendien, een feestje is leuk, maar als het erop aankomt, kiezen wij liever voor een goed sociaal beleid.

Continue reading

Denkt u mee wat voor samenleving we willen zijn in 2030 in Heumen?

Er wordt hard gewerkt aan een nieuwe strategische visie van de Gemeente Heumen voor de periode tot 2030. De belangrijkste vraag die hier voorligt is “Wat voor samenleving willen we zijn in 2030?” Alle politieke partijen zijn hierbij betrokken, en van elke partij is er een vertegenwoordiger die zitting heeft in de klankbordgroep. Naast deze vertegenwoordigers praat uiteraard ook het MT van de gemeente mee en zijn er een aantal kernpartners betrokken, zoals onder andere Oosterpoort, Waterschap en de gemeente Nijmegen.

Eind augustus zullen ook de inwoners van de gemeente Heumen gevraagd worden om input te leveren voor deze nieuwe strategische visie. Dit zal gaan middels een enquête die uitgezet zal worden via heumenpraatmee.nl. Met dit platform wil de gemeente het voor inwoners makkelijker maken om mee te praten over beleid en projecten uit de gemeente. 

GroenLinks Heumen roept iedereen binnen onze mooie gemeente die mee wil denken op om zich hierbij aan te sluiten. Meld je aan bij dit platform; Het biedt iedereen de mogelijkheid om over verschillende projecten / onderwerpen input te geven en ideeën in te brengen. Uiteraard vertegenwoordigen wij als (steun)fractie onze leden en het groen-linkse gedachtegoed in de raad en diverse commissies en in dit geval ook in de klankbordgroep. Echter, het zou mooi zijn als onze inwoners ook massaal via het digitale platform hun stem laten horen! Zodat de nieuwe strategische visie van ons allemaal wordt.

Reactie GroenLinks Heumen op het nieuwe coalitieakkoord

Het openhouden van het Lierdal, wat de aanleiding was voor de breuk, is gelukkig voorlopig gelukt. Maar verder is het vertrek van GroenLinks uit het college, met een zeer deskundige wethouder, niet alleen een aderlating voor GroenLinks, maar ook voor Heumen. Dit coalitieakkoord ademt een totaal andere sfeer uit dan het vorige. GroenLinks mist in dit akkoord drie centrale uitgangspunten:

  • Inwonerparticipatie: als speerpunt
  • Accent op duurzaamheid: duurzaamheidsrendement leidend in relatie tot economisch rendement en regie gemeente bij energietransitie
  • Meedoen & verbinden en geen wachtlijsten in de zorg

Dit kan natuurlijk betekenen dat al die mooie ambities van de afgelopen jaren alleen toe te schrijven waren aan GroenLinks Heumen, wat dan natuurlijk een compliment is voor ons. Anderzijds stelt het ons teleur dat de nieuwe coalitie ze zomaar overboord zet. En het verbaast ons, gelet op eerdere uitspraken.

Inwonersparticipatie

Het akkoord ademt een sfeer uit van de gemeente die beslist voor en over de inwoners: geen woord over inwonerparticipatie, behalve informeren en betrekken. GroenLinks hoopt niet dat u bang bent voor mondige inwoners. Participatie is toch 1 van de primaire speerpunten van D66? Er is onlangs een goed digitaal platform opgebouwd: ‘Heumen praat mee’. Dit is echter nog niet echt goed gelanceerd, en nu laat u alweer de visie die er achter zit los. Jammer.

Duurzaamheid: Het mag niet te veel kosten, en de markt bepaalt

Dit college gaat achteroverleunen. Het neemt geen verantwoordelijkheid, geen regie. Het mag vooral niet te veel kosten. Over welke realiteit heeft het college het als het spreekt over een ‘realistischer koers dan voorheen’? De realiteit van klimaatopwarming gaat intussen door, is onomkeerbaar. We hebben een opgave!

Grootschalige initiatieven worden overgelaten aan marktpartijen: vrijblijvend, ambitieloos en risicovol. Het risico van niet nemen van de gemeentelijke regierol is dat marktpartijen uit winstbejag en niet in het belang van Heumen(aren) onze landbouwgrond en natuurgebieden kunnen gaan vol leggen met zonnepanelen en we er vervolgens achterkomen dat het niet genoeg is. Gaan we eerst alles vol leggen met zonnepanelen en vervolgens toch windmolens te moeten plaatsen? Of wachten we laf af hoe de provincie ons overruled.  

Geen woord over natuurbehoud, biodiversiteit. Terwijl we in een prachtige groene omgeving wonen: dit moeten we koesteren en beschermen.

Meedoen en verbinden: Zorgen over de zorg en de verenigingen

Ook in de zorg maakt deze coalitie een terugtrekkende beweging. Er wordt alleen nog Rijksbeleid uitgevoerd, en wachtlijsten worden niet meer uitgesloten. Bij het vorige akkoord was juist de PvdA verheugd dat wachtlijsten uitgesloten werden en ook vanuit het CDA was daarvoor steeds een warm pleidooi. Waarom nu niet meer? Gelukkig is er nog wel een vangnet voor kwetsbare inwoners. Positief is dat minimaregelingen behouden blijven. GroenLinks is benieuwd naar de Heumenkaart. Daar kan veel interessante informatie uit komen! Heumen staat bekend om de goede kwaliteit van de gemeentelijke welzijnstaken. Als je daarop bezuinigt ben je terug bij af. Dat geldt ook voor het ambtenarenapparaat: als door bezuinigingen de deskundigheid verdwijnt, krijg je die later niet zomaar terug!

Tot slot de bezuinigingen op de activiteitensubsidies. Dit kan de doodsteek voor verenigingen betekenen. Vorig jaar is juist besloten om dit niet te doen: het gaat om relatief kleine bedragen, maar met grote impact, ook op de goodwill van inwoners en vrijwilligers. Waar is de betrouwbaarheid van bestuur. Hoe kunnen verenigingen nu meerjarenbeleid voeren met zo’n onbetrouwbare partner?

Samenvattend

Samenvattend hadden we graag meer ambities gezien in het akkoord en meer blijken van het nemen van verantwoordelijkheid en een regierol. GroenLinks Heumen blijft strijden voor duurzaamheid, échte inwonersparticipatie en een sociaal inclusieve samenleving.

Onze fractie
Nieuwsbrief

Zoek uw onderwerp