Bijdrage fractievoorzitter Rob Schuurman bij de kadernota, juni 2018

In de raadsvergadering van 28 juni 2018 werd in Heumen de kadernota 2019-2022 besproken. De hele vergadering is terug te luisteren op heumen.nl. Onderstaand globaal de tekst zoals Rob Schuurman, fractievoorzitter van GroenLinks Heumen, die uitsprak.

Geachte collega’s raadsleden, MT leden, luisteraars en bezoekers

De kadernota in de vorm algemene beschouwingen staat op de agenda van vanmiddag en vanavond. GroenLinks heeft een analyse gemaakt op basis van haar verkiezingsprogramma, het coalitieakkoord en een beetje boerenverstand.

De kadernota is een goede vertaling van het coalitieakkoord Samen Sterk en Duurzaam waarin de ambitie van dit akkoord helder omschreven wordt.

Het zal u niet verbazen dat we niet veel erg fundamentele opmerkingen hebben op deze kadernota maar er werden wel enkele kwesties kritisch beschouwd met als resultaat een. aantal vragen aan het college.

Ik zou willen starten met de raad een compliment te maken omdat wij ervaren ondanks of dankzij de coalitie dat we een klimaat hebben in de raad waarin het duidelijk begint te worden dat we ons als raad verantwoordelijk voelen voor de ontwikkelingen, uitdagingen en problemen in de gemeente Heumen.

Het is goed om te lezen dat “zorgen dat “, het adagium wordt van deze periode. Daarmee geven we aan dat we het een gedeelde verantwoordelijkheid, raad en inwoners, om een beslissing te nemen op een zo hoog mogelijk “tevredenheidniveau”.

In deze nota haalt u het regeerakkoord nog eens aan waarin het Interbestuurlijke programma nog eens kernachtig wordt weergegeven. Een punt uit dit programma heeft onze speciale aandacht: Een vitaal platteland

Vraag: Kan de wethouder, in grove lijnen, schetsen wat dat voor de gemeente Heumen kan betekenen?

GroenLinks heeft veel gesproken over: “Hoe krijgen we vat op de gemeenschappelijke regelingen zowel vanuit het principe dat we als raad daar meer grip op zouden moeten hebben als ook de zogenaamde “autonome “ontwikkelingen die tot hoge financiële consequenties leiden. Het idee dat we intern, de wethouder, raad en ambtenaren, hetzelfde geluid moeten laten horen in de gemeenschappelijke regelingen is een goede aanzet. Echter voor de wethouder en ambtenaren is er een duidelijk gremium waarin zij dit ter sprake kunnen brengen, voor de raad is er geen organisatiemodel waarbij alle raden van de bij de gemeenschappelijke regeling aangesloten gemeenten, met elkaar kunnen overleggen over de voortgang van die gemeenschappelijke regeling.

Vraag: Is de wethouder bereid om met zijn collegae wethouders van betrokken gemeenten te overleggen of zij eveneens de noodzaak voelen voor een Regionale raad die 2 x per jaar de gemeenschappelijke regeling te bespreken met elkaar?

Samensterk voor inwonersparticipatie

GroenLinks wil zich sterk maken voor dit principe. Het is helder, participatie en inspraak zijn de sleutel tot activatie en acceptatie van beslissingen en daar moeten we het tenslotte van hebben. Op een verantwoorde wijze helder maken dat dingen soms niet kunnen is daarvan een heldere afgeleide.

Wij willen u nogmaals wijzen op de transformatieagenda die daar mooie ideeën en plannen voor heeft, een document waar wij in GroenLinks het echt warm van krijgen, veel ambitie en je zet je inwoners op een plek waar ze de mogelijkheid hebben om te participeren.

De verbingfunctionaris, een goede start van het participatieproces en helemaal als we daar eerder genoemde rapport ten aanzien transformatie bij vertrekken , wat in deze essentieel zal zijn is :

Vraag : Hoe gaat deze functionaris zichzelf in de markt zetten ?

Duurzaamheid

Voor een deel de kern van ons Grl programma, lof!

U noemt 10 punten die essentieel zijn in de realisatie van dit plan, wil daar graag een 11 e aan toevoegen; Vandaar een Vraag:

Vraag: Kan de wethouder ons duidelijk maken of hij de lokale initiatieven voor een energie coöperatie per groep wil organiseren of een parapluorganisatie wil ontwikkelen en of hij bereid is dat op te nemen in het programma?

Algemeen financieel beleid

Vraag ten aanzien van opschalingskorting: Opschalinkskorting is tot op zekere hoogte wel begrijpelijk maar leidt de financiële regionale samenwerking tot kwalitatief betere uitkomsten en besluiten?

Vraag: kunt u aangeven op welke punten uit de grafiek op blz. 8, we direct invloed hebben door er nu al in te investeren, zowel financieel als planningsmatig?

Sociale leefomgeving

De prioriteit geformuleerd als: “doen wat nodig is “met als consequentie dat de zorg voorrang boven andere onderdelen van de begroting krijgt, doet ons goed in relatie tot dubbele vergrijzing en jeugdzorg en niet alleen daarvoor.

Vraag: Is de wethouder bereid om met een groep professionals en mensen die zorg ontvangen, cliënten, te overleggen wat men onder “goede zorg “verstaat?

De kinderondersteuningsregelingen , mooi  scrabbel woord, is een goede methode om kinderen die dat nodig hebben die ruimte te geven die nodig is om tot maximale ontwikkeling te komen. Helaas wordt in het jaar 2019 , geen geld opgenomen om dat te kunnen financieren. We hebben daar een amendement voor gemaakt dat door VVD,            DGH, CDA , D66en PvdA ondersteund wordt, waarvoor dank! 

Onderwijs, klopt wij moeten ons curriculair niet bemoeien met de scholen maar, als er niet voorzien wordt in onderwerpen, die in deze maatschappij een cruciale rol spelen hebben we dan de moed of de verplichting om schoolbesturen daarop te wijzen?

Vraag: Het lukt ook om het Project Kinderraad van de grond te trekken!

Dat Jeugdzorg ondersteunt moet worden is een gegeven en noodzaak, maar is het terecht of onterecht om te vragen: Is dit een autonome ontwikkeling, kwalitatieve sprong, verschuiving van financiële potje of onder budgettering?

Fysieke leefomgeving

Vitaal Centrum Malden: Kunt u ons aangeven wat het cruciale verschil is of wordt met het plan Hart van Malden?

De lokale economische kracht zou versterkt kunnen worden door duurzaam, ecologisch toerisme, op de fiets, te stimuleren, dit zou een mooi project kunnen worden in samenwerking met een omliggende gemeente en ondernemers.

De omgevingswet

Voor zover we dat nu kunnen zien is dat een logisch vervolg gezien, benadering en doelen welke feilloos past in het huidige coalitieakkoord. Wel complex en veel omvattend maar de voorgenomen exercitie van deze coalitie is een goede aanloop naar deze omgevingswet.

Algemeen:

Doet u ook een poging om bij huisvesting van het gemeentehuis dit ook “ons Huis” te maken?

Als de milieu straat open blijft, leidt dat tot afvalstoffenheffing verhoging: Stel dat we het sluiten: Maakt een systeem waarbij er gezocht wordt naar alternatieve mogelijkheden van transport voor mensen die geen vervoer hebben, de afvalstoffenheffing goedkoper?

Financiële effecten:

Ziet er, voor zover we zover in de toekomst kunnen kijken, solide uit!

We trekken voor de duurzaamheidsmaatregelen gemeentehuis 14000 euro uit. Prima maar kunnen we van het gemeentehuis niet de proeftuin maken van alle duurzaamheid mogelijkheden en dit gebouw maken tot een duurzaamheid blok als inspiratie voor alle inwoners?

Daarnaast wil ik nog 2 plaatjes tonen

  • De foto van een inwoner van Malden ten aanzien van het vele afval dat hij en zijn dochter in 15 dagen langs de Groesbeekseweg heeft opgehaald met als vraag: Kunnen we gedurende 4 weken een camera op dit traject zetten, dit in kranten erg duidelijk maken en eventuele notoire vervuilers aanspreken of …
  • Een foto van een mooie bloemige berm. Hoe kunnen we als gemeente Heumen de bermen bijwaardiger maken? Bent u bereid in het voorjaar bij het maaien, het komende jaar bermbloemen te zaaien ?

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Onze fractie
Nieuwsbrief

Zoek uw onderwerp