Een groene december

December 2020 ging voorbij zonder sneeuw, ijspret of schaatsplezier. En als we kijken naar de politieke agenda van deze maand zou je óók voor de politiek kunnen zeggen: december kleurde groen.

Op 2 en 3 december waren er twee opeenvolgende beeldvormende vergadering over de Omgevingsvisie Heumen. Vlak voor Sinterklaas spraken we over onze verlanglijsten (!) voor een goede toekomstbestendige fysieke leefomgeving van Heumen. Twee zinvolle en boeiende ontmoetingen tussen stakeholders en raads- en commissieleden , waarbij ook de bijeen gebrachte informatie van inwoners meegenomen werd . Vijf thema’s werden besproken waarbij de kwaliteiten, ambities en opgaven met betrekking tot die toekomst besproken werden. Deze gesprekken krijgen in 2021 een vervolg in het vaststellen van het Koersdocument; met behulp van Koersdocument wordt vervolgens in 2021 de Omgevingsvisie opgesteld.

In die gesprekken viel het woord GROEN vaak. Onder stakeholders leeft er veel ‘groen gedachtengoed en goodwill’. Klimaat, landbouw, natuurontwikkeling, energie, wonen en bouwen kunnen niet zonder een verbinding met het open houden van het landschap en de natuur, kunnen niet zonder duurzaamheid. De politiek zal na deze twee avonden keuzes moeten gaan maken. Terugkerend thema was: omdat we niet alles kunnen doen, zullen er keuzes en prioriteiten gesteld moeten worden. Zo betekent bijv. de keuze voor veel zonnepanelen een verlies en afname aan goede landbouwgrond en biodiversiteit – is de gemeenteraad niet te zuinig geweest door de mogelijkheid van windenergie zo te beperken? Als we mensen uit onze gemeente én uit de regio in onze mooie gemeente willen laten wonen zal er veel meer gebouwd moeten worden – maar dan moeten we wel een goede balans vinden met een groene en open landschap, kan dat ?? Er zal een zoeken moeten zijn nm de dingen niet naast, maar in elkaar te denken en te doen ! Natuurontwikkeling, landbouw en recreatie als een combi zien. Nieuwe politieke woorden gaan gebruiken als ‘koppelkansen en vlekkenkaarten’ 😊. Nogmaals: inspirerende ontmoetingen waarbij de maatschappelijke gespreksruimte een mooie groene kleur ademde! Wij voelen samen de urgentie. De vraag om creatieve nieuwe debatten. Dat staat soms op gespannen voet met  het vasthouden aan (coalitie)akkoorden uit het verleden die de weg naar een groene toekomst in de weg staan. 2021 wordt een spannend jaar, het kan de opmaat voor een groen jaar worden waarbij we elkaar hard nodig hebben.

In de raadsvergadering van 17 december kwam de Groene Metropool Regio Arnhem-Nijmegen  aan de orde. Een samenwerkingsverband van 18 gemeenten waarbij de sterke punten van onze groene en toekomstbestendige regio optimaal benut dienen te worden. Een sterke balans tussen groei en leefbaarheid; stedelijke ontwikkeling die in balans is met groene leefkwaliteit. In de Raad is er unanieme instemming voor deze regionale samenwerking en ondersteuning.  Als het dan gaat om de regionale agendacommissie pleit GroenLinks er  voor dat alle deelnemende gemeente daarin vertegenwoordigd zijn om zo de directe politieke betrokkenheid en participatie te waarborgen (ook gelet op een zeker tegengewicht tegenover de twee grote reuzen Arnhem en Nijmegen). De Raad steunde een motie van D’66 / CDA waarin gekozen werd voor een vertegenwoordiging van maximaal 7 van de 18 gemeenten.

In een ‘motie vreemd aan de dag’  vroeg DGH om een haalbaarheidsonderzoek naar nascheiding. Dit onderzoek loopt al en zal ook aan de Raad in Heumen voorgelegd worden. Bij de bespreking daarvan zal GroenLinks blijven inzetten op de combinatie van bron- en nascheiding en daarbij ook de kracht en mogelijkheden van milieubewust gedrag van inwoners honoreren. 

En de Raad besloot tot de aan- en verkoop van gronden rondom de Antonius Abtkerk in Malden. Dat betekent ruimte voor de herontwikkeling van het kerkcomplex én herinrichting van de openbare ruimte van een ‘vitaal centrum Malden’.

Het kan natuurlijk (!) niet anders: na zo’n groene decembermaand wensen we elkaar een gezond en groen 2021!

Onze fractie
Nieuwsbrief

Zoek uw onderwerp