Nieuwe sportcentrum vol met duurzaamheidsmaatregelen en zonder gasaansluiting

In de raadsvergadering van 29 september 2016 is gesproken over de businesscase ‘Duurzaamheid-plus’, die het college van B&W liet opstellen op verzoek van de gemeenteraad. Uit deze businesscase bleek dat de standaardbouw al relatief duurzaam is (zeker vergeleken met de huidige Veldschuur), maar dat het veel beter kan, en vooral ook dat deze investering van 9 ton terugverdiend wordt aan lagere energielasten gedurende het gebruik van het nieuwe sportcentrum.

GroenLinks Heumen is blij met de nieuwe Veldschuur, en met name met de duurzaamheidsmaatregelen. Dankzij een motie van de fractie PvdA/GroenLinks is onderzocht of het hele gebouw ook zonder gas zou kunnen functioneren. Tot onze grote vreugde bleek dat niet alleen haalbaar, maar zelfs voordeliger te zijn! Het nieuwe sportcomplex kan dus straks volledig draaien op elektriciteit en warmtepompen.

Onderstaand het artikel gekopieerd van de site pvdagroenlinksheumen.nl:

PvdA/GroenLinks Heumen is erg blij met de resultaten van het duurzaamheidsonderzoek, waarmee de nieuwe Veldschuur een GPR van maar liefst 8,9 (op een schaal van 10) krijgt. Een indrukwekkende lijst aan maatregelen, zowel energiebesparend (isolatie, lucht-water-warmtepompen) als energieopwekkend (zonnepanelen) zorgen voor een gasverbruikvermindering van ruim 90% en 20% minder elektriciteit, en 58% minder CO2-uitstoot ten opzichte van de standaardbouw van het nieuwe sportcentrum. Dat zijn toch cijfers waar je mee voor de dag kunt komen.

Met dit duurzame nieuwe sportcentrum zetten we als gemeente een stap in de klimaatneutrale richting. En daarnaast, en dat is ook belangrijk wat ons betreft, geven we hier als gemeente het goede voorbeeld door het duurzaamheidsdenken naast en soms zelfs een beetje boven het financieel economische denken te plaatsen. Wat ons betreft moet en kan investeren in duurzaamheid, en zeker in een concrete situatie als deze.

Als fractie hebben we opties laten uitzoeken om het nieuwe sportcentrum nóg duurzamer maken dan met de nu voorliggende maatregelen al het geval is.  Uit de antwoorden bleek o.a. dat een houtpelletkachel bijzonder lastig te implementeren is in het huidige ontwerp, en bovendien alleen mogelijk is als het bestemmingsplan veranderd zou worden. Een optie die wel mogelijk is, is het uitbreiden van en verbeteren van de zonnepanelen. En mogelijk dat er nog extra warmtepompen te plaatsen zijn om volledig van het gas af te komen.

Omdat wij als fractie graag vooruit kijken, willen we het zwembad met sporthal dat we neerzetten voor de komende decennia, graag zo duurzaam mogelijk maken. Vandaar dat we in de raadsvergadering samen met DGH een amendement hebben ingediend. concreet zorgt het amendement ervoor dat alle beschikbare ruimte op het dak van het nieuwe sportcentrum wordt belegd met zonnepanelen, dat die panelen een vermogen van 325 Wp hebben, en dat er nog onderzocht wordt wat de kosten zijn als we het hele gebouw gas-vrij willen maken m.b.v. lucht-water-warmtepompen. Over dat laatste zal de gemeenteraad over enkele maanden een beslissing kunnen nemen.

Onderstaand de volledige tekst van het amendement:

Amendement Duurzaamheid nieuwe sportcentrum

De gemeenteraad van Heumen bijeen op donderdag 29 september 2016

Overwegende:

  • Dat het college voorstelt te besluiten het pakket van ‘duurzaamheid-plus’-maatregelen in het nieuwe sportcentrum Malden te realiseren
  • Dat de voorgestelde maatregelen een optimaal evenwicht zijn tussen financiële investeringen en duurzaamheidswinst
  • Dat het mogelijk is om meer energie op te wekken en te besparen zónder de constructie van het gebouw of het bestemmingsplan te veranderen en daarmee de duurzaamheidsbaten voor onze gemeente te vergroten.

Van mening dat:

  • Een nu nieuw te bouwen sportcomplex zo duurzaam mogelijk moet zijn
  • De gemeente een voorbeeldfunctie heeft in het traject op weg naar klimaatneutraliteit in 2050, reden waarom investeringsbeslissingen niet alleen economisch c.q. financieel gewogen moeten worden

  Besluit het college op te dragen

  1. Het volledig beschikbare dakoppervlak te beleggen met zonnepanelen (1009, zijnde 65 extra)
  2. De beste nu beschikbare en gangbare zonnepanelen, zijnde 325Wp, te leggen.
  3. De projectorganisatie opdracht te geven de mogelijkheid van een all-electric gebouw, waarbij niet langer gebruik wordt gemaakt van CV ketels gestookt op aardgas, nader te onderzoeken.
  4. Binnen twee maanden aan de raad terug te koppelen of dit (beslispunt 3) mogelijk is binnen het huidige ontwerp van het gebouw en het ontwerp bestemmingsplan, en zo ja, wat de extra kosten, de te verwachte financiële baten en de duurzaamheidswinst hiervan zijn, zodat de raad hier alsnog tijdig een besluit over kan nemen.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Onze fractie
Nieuwsbrief

Zoek uw onderwerp