Regenwater

Door de klimaatverandering neemt de hoeveelheid regenwater toe. Dit water willen we zo efficiënt mogelijk benutten en overlast voorkomen of beperken.

Acties

  • Ontkoppelen van hemelwaterafvoer van het rioleringssysteem. In de delen van de gemeente die een gemengd rioolstelsel hebben (hemelwater en afvalwater in één buis) wordt door afkoppeling het hemelwater buiten het riool gehouden en direct naar het oppervlaktewater afgevoerd (onder andere via Wadi’s). De waterzuiveringsinstallatie wordt daardoor tevens ontlast.
  • Vanuit de gemeente geven we voorlichting over groene- of vegetatiedaken. Deze helpen de wateroverlast te beperken.
  • De verstening van de bebouwde omgeving leidt tot oververhitting en wordt zoveel mogelijk tegengegaan.
Onze fractie
Nieuwsbrief

Zoek uw onderwerp