Werk & Inkomen

Voor ieder mens is het van belang om te werken of op een andere manier het gevoel te hebben ‘een steentje bij te dragen’ aan de samenleving. GroenLinks wil dat iedereen mee kan doen, via betaald werk, vrijwilligerswerk of scholing. Als dit niet lukt, is het de taak van de gemeente om mensen te ondersteunen. Armoede voorkomen en bestrijden heeft daarbij prioriteit; gezinnen met kinderen krijgen extra aandacht. Verder is ons uitgangspunt: minder regels en meer vertrouwen in de keuzes van mensen zelf. Ten slotte willen we anticiperen op de veranderende en flexibiliserende arbeidsmarkt, door aandacht te geven aan de positie van ZZP’ers.

Acties

  • Het experimenteren met nieuwe vormen van sociale zekerheid, waarin keuzevrijheid, waardering en zelfontplooiing centraal staan. Dit gaan we doen door als gemeente de mogelijkheden te benutten binnen het experiment van het basisinkomen. Verder willen we minder dwang bij bijstandsuitkeringen.
  • Opening van een flexwerkruimte voor ZZP’ers, om onderling hun netwerk te versterken en elkaar te ondersteunen.
  • De gemeente wordt voorbeeldwerkgever, bijvoorbeeld bij diversiteit, onder meer door anoniem solliciteren. En met het bedrijfsleven maken we afspraken via convenanten over het in dienst nemen van groepen die moeilijk aan het werk komen. Bij opdrachten en aanbestedingen stelt de gemeente een sociale bijdrage als voorwaarde, in de vorm van stageplekken en leerwerktrajecten.
  • Het Werkbedrijf krijgt de opdracht om doelgroepgericht de toeleiding tot de arbeidsmarkt te verzorgen en meer ruimte te geven aan de kwaliteiten van mensen (denk aan vluchtelingen, alleenstaande ouders, jongeren).
  • Ondersteunen van vrijwilligersorganisaties met een maatschappelijke taak, zodat de continuïteit gewaarborgd is. Veel activiteiten in de gemeente zouden zonder de inzet van vrijwilligers niet mogelijk zijn. We zetten in op vrijwilligerswerk als werkervaringsplek, een bijdrage aan financiering van coördinatie-uren (bij grote organisaties) en scholing van vrijwilligers. We zetten WMO-gelden in waar WMO-taken worden uitgevoerd door vrijwilligersorganisaties. We kiezen voor het behoud van het vrijwilligerssteunpunt.
  • GroenLinks kiest voor een actieve aanpak van schuldenproblematiek via adequate preventie, schuldsanering en nazorg. Bij elke uitkeringsaanvraag en elk schuldhulpverleningstraject wordt een budgetadvies gegeven.
  • GroenLinks helpt al ruim 10 jaar mee bij de inzameling van voedsel voor de voedselbank. Een voedselbank zou echter in een welvarende gemeente als Heumen niet nodig hoeven zijn. We willen dat de reden achter de noodzaak voor hulp door de voedselbank wordt onderzocht, in nauwe samenwerking met de schuldhulpverlening.
  • Voor alle minimaregelingen gaat hetzelfde toegangspercentage van 130% van het bijstandsniveau gelden, met een eenduidig aanvraagformulier.
Onze fractie
Nieuwsbrief

Zoek uw onderwerp