Wonen & Ontmoeten

GroenLinks wil dat iedereen goed en betaalbaar kan wonen. Daarom zullen we steeds opkomen voor sociale woningbouw, voor alle leeftijden. Daarnaast willen we de sociale cohesie in de wijken en dorpskernen bevorderen. We stimuleren daarom initiatieven voor en door mensen om elkaar te helpen en te ontmoeten. ‘Ontmoeting en samendoen’ is volgens ons de sleutel voor versterking van sociale cohesie.

Acties

  • Bij plannen voor nieuwbouw staan we een meerjarenbeleid voor. We stimuleren de bouw van hofjes en Centraal Wonen Projecten voor jong en oud, om saamhorigheid en sociale ondersteuning te bevorderen. Bovendien maakt dit het gemakkelijker om optimale betaalbare zorg te geven.
  • Het aantal dementerenden in Nederland neemt toe. We zetten in op Heumen als dementievriendelijke gemeente, onder meer door het bouwen van groepswoningen waar dementerenden onder begeleiding kunnen wonen.
  • We reserveren een aantal sociale huurwoningen voor gezinnen in echtscheiding.
  • Met behulp van wijkcomités en -platforms wordt in alle wijken in Malden een ‘huiskamerfunctie’ opgestart, zoals dat via de dorpshuizen in de overige dorpen al goed functioneert. Een dergelijk ontmoetingspunt stimuleert om contacten te leggen, ervaringen te delen en kan als bron dienen voor activiteiten en initiatieven.
  • ‘Het Vonkje’ en het initiatievenbudget willen we behouden. We steunen inwonersinitiatieven die bijdragen aan een actieve, open en solidaire samenleving. We denken daarbij zowel aan eenmalige activiteiten (zoals een buurtfeest), als aan structurele projecten (zoals een kookcafé, kaartclub, filmhuis of creatieve projecten).
Onze fractie
Nieuwsbrief

Zoek uw onderwerp